EGYPLAST EXHIBITION 2020 (Egypt)- Jan 2020
PLASTEX EXHIBITION 2019 (Egypt)- Feb 2019
K EXHIBITION 2017(Germany)- Sep 2016
PLASTI EXHIBITION 2016 (Italy) - May 2016